::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
     
   

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพ
           ของนักเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน
โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน 
           
การเขียน  การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           และมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีสุขภาวะที่ดี
           และมีสุนทรียภาพ

3. โรงเรียนมีบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
     เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและชุมชน

4. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา
           ให้มีความรู้ความสามารถ
ไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

5. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
           ตามหลัก ธรรมาภิบาล
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

     

 

Untitled Documentออนไลน์  3  คน