::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
     
 
           ภายในปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     
     
   

พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งเน้น

       1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น
                  ตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

       2. พัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียน

       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์                   คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์                  
                  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

       4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้

       5. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
                  ที่พึงประสงค์ มีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพ

       6. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
                  ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       7. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
           มีความสะอาด ร่มรื่นเป็นธรรมชาติและมีความปลอดภัย

       8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพ
                  ภายในให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
                  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     
Untitled Documentออนไลน์  2  คน