::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
   
 
            
 
              วิจัยในชั้นเรียนภาษาไทย ม.๓ ครูกมลชนก  โคกทอง
              วิจัยในชั้นเรียนวิทย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครูจิรนันท์  จิตจง
 
 
 
 
ครูพวงเพ็ญ   อินทร์เอี่ยม
               ปกหน้า
               1. เปิดปิดโปรแกรม
               2. ส่วนประกอบโปรแกรม
               3. แผงแป้นอักขระ
              4. การสร้างเอกสาร
               5. การพิมพ์ข้อความ
               6. การบันทึกเอกสาร
               7. การพิมพ์ทางกระดาษ
               8. การตกแต่งเอกสาร
               9. ก่ารแทรกรูปภาพจากภาพตัดปะ
               10. การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม
               11. การแก้ไขรูปภาพ
               12. การใส่ลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนรูปทรง
               13. การแทรกอักษรศิลป์
               14. การแทรกรูปร่างอัตโนมัติ
              15. การแทรกแผนภาพสำเร็จ
              16. การสร้างตาราง
               17. การจัดการกับตาราง
               18. การพเพิ่มเส้นขอบและแรเงา
 
 
ครูประมาณ   บุญยัง
               ปก
               Lesson 1
               Lesson 5
  
Untitled Documentออนไลน์  1  คน