::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: คณะครูช่วงชั้น ปฐมวัย :::
นางสาวศิริวรรณ พันธากูล
คบ. การศึกษาปฐมวัย
ครู
 
 
นางสาวอรสา  อักษร
คบ.การศึกษาปฐมวัย
ครู
 
 
นางสาวนุชนาถ  ขูทก
คบ. การศึกษาปฐมวัย
ครูผู้ช่วย
 
Untitled Documentออนไลน์  2  คน