::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี :::
     
 
 
 
นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 
 
นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ
บธ.บ. สารสนเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
 
 
 
นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม
คบ.ประถมศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
     
 
 
 
นางสาวชมพูนุท พลนอก
วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
ครู
 
     
Untitled Documentออนไลน์  1  คน