::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ:::
     
 
 
 
นายวชิรกฤษฏ์  วาสนา
ศศ.บ. ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)
ครู
 
     
     
 
 
 
นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์
คบ. การศึกษาปฐมวัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
 
     
Untitled Documentออนไลน์  2  คน