::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
::: สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม:::
 
นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
คบ. สังคมศึกษา
ครูชำนาญการ
 
นางน้ำทิพย์   ยอดดี
คบ. สังคมศึกษา
ครูชำนาญการ
 
นางสาววารุณี  ศรีใจ
คบ. สังคมศึกษา
ครู
 
Untitled Documentออนไลน์  1  คน