::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 

ผลการสอบ NT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 
 
   
 
   

ผลการสอบ NT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ระดับชั้น

ระดับโรงเรียน

ระดับเขตพื้นที่

ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

ความสามารถด้านเหตุผล

26.90

18.64

17.00

16.98

ความสามารถด้านคำนวณ

26.36

16.70

14.25

14.23

ความสามารถด้านภาษา

23.03

17.17

16.32

16.31

 

แผนภูมิแสดงผลการสอบ NT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ปีการศึกษา 2558

 
 
   

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปีการศึกษา2555

ปีการศึกษา2556

ปีการศึกษา2557

ความสามารถด้านภาษา

33.63

48.04

38.74

ความสามารถด้านคำนวณ

29.94

53.39

28.40

ความสามารถด้านเหตุผล

41.85

54.35

37.37

               

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับโรงเรียน

ระดับประเทศ

ความสามารถด้านภาษา

48.04

50.71

ความสามารถด้านคำนวณ

53.39

42.14

ความสามารถด้านเหตุผล

54.35

48.57

 

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับโรงเรียน

ระดับ สพป.

ระดับประเทศ

ความสามารถด้านภาษา

48.04

51.11

51.22

ความสามารถด้านคำนวณ

53.39

37.79

36.94

ความสามารถด้านเหตุผล

54.35

46.26

46.03

 

แผนภูมิแสดงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับโรงเรียน

ระดับ สพป.

ระดับประเทศ

ความสามารถด้านภาษา

33.63

45.07

42.95

ความสามารถด้านคำนวณ

29.94

40.69

37.45

ความสามารถด้านเหตุผล

41.85

48.02

45.92

Untitled Documentออนไลน์  1  คน