::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 

การบริหารจัดการ

                โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4 ด้าน  ได้แก่ด้าน งานบริหารวิชาการ,  งานบริหารงบประมาณ,  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานโดยใช้ระบบคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  ในการบริหารงาน  นอกจากนี้ยังใช้ระบบบริหารงานโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

วิสัยทัศน์

       “ภายในปี พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีสุขภาวะที่ดี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

       พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีสุขภาวะที่ดี มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น
          1. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์
               ทางการเรียนสูงขึ้น
          2. พัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียน
          3. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
               สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
          4. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
          5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
          6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
               ของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          7.พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการ
               เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          8. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาดร่มรื่น เป็นธรรมชาติ
               และมีความปลอดภัย
          9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริม
               ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มารยาทงามตา วาจาไพเราะ บ่มเพาะวินัย

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สิ่งแวดล้อมดี พื้นที่สะอาด บรรยากาศร่มรื่น

 

  
Untitled Documentออนไลน์  3  คน