เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม ทางโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์ ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความส ทั้งหมด 8  รูป  

 
                    ทางโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์ ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุก ๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย คิดสิ่งใดสมดังปรารถนา พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไปค่ะ
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี