เลือกชื่อกิจกรรม
 
   
มีรูปในกิจกรรม อนุบาลเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ ทั้งหมด 7  รูป  

 
                    อนุบาลเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ
 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี    รหัสไปรษณีย์  61160  โทรศัพท์   089–9570815  โทรสาร  -   สังกัดสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี