::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง
 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1) ห้องสมุดมีขนาด  108 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 3,855เล่ม

                                การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป

                                จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย180 คน ต่อ วัน
                                คิดเป็นร้อยละ  30.30ของนักเรียนทั้งหมด

 

                2) ห้องปฏิบัติการ

                ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                              จำนวน  1ห้อง

                                ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                             จำนวน 1ห้อง

                                ห้องภาษาอังกฤษ                                                จำนวน  1ห้อง

                                ห้องคณิตศาสตร์                                                  จำนวน  1  ห้อง

                                ห้องสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        จำนวน  1 ห้อง

                                ห้องภาษาไทย                                                      จำนวน  1 ห้อง

                3)    คอมพิวเตอร์จำนวน 59 เครื่อง

                        ใช้เพื่อการเรียนการสอน 55 เครื่อง

                        ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 3 เครื่อง

                        จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย60 คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ  20ของนักเรียนทั้งหมด

                        ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1เครื่อง

 

                4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1.ห้องสมุด

2.ห้องคอมพิวเตอร์

3.  ห้องคณิตศาสตร์

4.  ห้องวิทยาศาสตร์

5.  ห้องแนะแนว

365

365

365

365

40

 

                5) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1.สวนป่าห้วยระบำ

2.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

3.  อ่างเก็บน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา

4.  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านบึงเจริญ

5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ

6.  วัดห้วยเปล้า

2

5

5

3

8

30

                        6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                                6.1ชื่อ-สกุลนางถนอม  พัฒนกุล  ให้ความรู้เรื่อง การจักสาน

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน2ครั้ง/ปี

                                6.2ชื่อ-สกุล  นายวัชระ  มาลัย  ให้ความรู้เรื่อง การทำไม้กวาด

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2ครั้ง/ปี

                                6.3ชื่อ-สกุล  นางลูกชิ้น  ใจดี  ให้ความรู้เรื่อง การปลูกผักปลอดสารพิษ

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  2  ครั้ง/ปี

                                6.4ชื่อ-สกุล  นายกิตติ  พันธุ์พฤกษา  ให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพอนามัย

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  2  ครั้ง/ปี

                                6.5ชื่อ-สกุลนายวิชัย ยืนนานให้ความรู้เรื่อง การเล่นพิณ

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  5  ครั้ง/ปี(เดินทางไปศึกษาที่บ้านนักปราชญ์)

                                6.6 ชื่อ-สกุล  นายบุญเลิศ เทียนช้าง ให้ความรู้เรื่อง การเกษตรแบบพอเพียง

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  7  ครั้ง/ปี(เดินทางไปศึกษาที่บ้านนักปราชญ์)

 

  
Untitled Documentออนไลน์  2  คน