::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
   
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ( ข้อสอบกลาง)
 
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ( ข้อสอบกลาง)
ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับ

การพัฒนา

ปีกศ. 58

ปีกศ. 59

ก้าวหน้า

 

ภาษาไทย

15.25

22.45

7.2

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

รวมเฉลี่ย

15.25

22.45

7.2

 

 
 
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ( ข้อสอบกลาง)
ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับ

การพัฒนา

ปีกศ. 58

ปีกศ. 59

ก้าวหน้า

 

ภาษาไทย

15.30

19.48

4.18

3

คณิตศาสตร์

12.06

40.52

28.46

2

วิทยาศาสตร์

7.32

40.6

33.28

1

รวมเฉลี่ย

11.56

33.53

21.97

 

 
 
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ( ข้อสอบกลาง)
ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับ

การพัฒนา

ปีกศ. 58

ปีกศ. 59

ก้าวหน้า

 

ภาษาไทย

15.79

51.19

35.4

2

คณิตศาสตร์

10.13

32.22

22.09

3

วิทยาศาสตร์

10.97

51.73

40.76

1

รวมเฉลี่ย

12.30

45.05

32.75

 

 
 
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ( ข้อสอบกลาง)
ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับ

การพัฒนา

ปีกศ. 58

ปีกศ. 59

ก้าวหน้า

 

ภาษาไทย

31.39

31.6

0.21

5

คณิตศาสตร์

22.03

44.69

22.66

3

วิทยาศาสตร์

26.40

51.51

25.11

2

สังคมศึกษา ฯ

18.52

49.55

31.03

1

ภาษาต่างประเทศ

20.99

22.5

1.51

4

รวมเฉลี่ย

23.87

39.97

16.1

 

 
 
ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 ( ข้อสอบกลาง)
ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 

 

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับ

การพัฒนา

ปีกศ. 58

ปีกศ. 59

ก้าวหน้า

2

ภาษาไทย

28.34

50.28

21.94

5

คณิตศาสตร์

20.75

29.11

8.36

4

วิทยาศาสตร์

23.25

40.4

17.15

3

สังคมศึกษา ฯ

15.40

34.55

19.15

1

ภาษาต่างประเทศ

19.56

47.71

28.15

2

รวมเฉลี่ย

21.46

40.41

18.95

 

 
 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้น ป.2 , ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.2

ป.4

ป.5

ม.1

ม.2

ภาษาไทย

56.90

38.29

37.23

35.06

51.61

คณิตศาสตร์

48.41

31.25

31.92

33.08

28.04

วิทยาศาสตร์

 

34.17

38.04

43.72

46.36

สังคม

 

 

 

44.68

36.30

ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

31.63

26.85

 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้น ป.2 ,ป.5, ม.2 ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.2

ป.5

ม.2

ภาษาไทย

60.89

40.96

39.74

คณิตศาสตร์

54.94

25.07

27.87

วิทยาศาสตร์

43.39

31.45

28.88

สังคม

 

35.49

27.47

ภาษาต่างประเทศ

 

25.42

-

 

 

แผนภูมิแสดงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับชั้น ป.2 ,ป.5, ม.2 ปีการศึกษา 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.2

ป.5

ม.2

ภาษาไทย

59.77

31.55

28.86

คณิตศาสตร์

69.30

24.10

25.43

วิทยาศาสตร์

30.18

37.83

30.33

ภาษาต่างประเทศ

 

23.92

28.35

 

 

Untitled Documentออนไลน์  2  คน