::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรดระดับ 3-4 ขึ้นไป
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 
ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2558-2559

 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรดระดับ 3-4 ขึ้นไป
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชั้น

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ

ไทย

คณิต

วิทย์

สังคม

สุขฯ

ศิลปะ

กอท.

อังกฤษ

ม.1

52

59.62

58.65

73.08

89.20

52.90

55.58

84.55

60.08

67.70

ม.2

40

40.00

52.50

52.50

28.33

48.75

53.75

88.75

11.25

46.98

ม.3

44

74.60

75.00

56.40

80.50

87.50

94.32

87.55

64.77

77.58

รวม

136

58.07

62.05

60.66

66.01

63.05

67.88

86.95

45.37

64.09


แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา
2558
จำนวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียนเกรดระดับ 3-4 ขึ้นไป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3-4 โดยรวมของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระดับชั้น

3-4 ปี56

3-4 ปี57

ม.1/1

62.50

65.67

ม.1/2

57.97

62.78

ม.2/1

67.44

72.00

ม.2/2

-

71.01

ม.3

69.73

84.52

เฉลี่ย

64.41

71.20

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระดับชั้น

ผลสัมฤทธิ์ปี 56

ผลสัมฤทธิ์ปี 57

ม.1/1

71.77

75.03

ม.1/2

71.69

73.46

ม.2/1

71.90

73.37

ม.2/2

 

75.46

ม.3

75.34

76.54

เฉลี่ย

72.68

74.77

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

28

0

0

0

1

4

3

8

12

5

17.86

23

82.14

75.61

คณิตศาสตร์

28

0

0

2

4

8

7

3

4

12

42.86

14

50.00

69.82

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

28

0

1

3

1

2

10

4

7

3

10.71

21

75.00

70.75

วิทยาศาสตร์

28

0

0

0

1

4

8

8

7

5

17.86

23

82.14

73.90

สังคมศึกษาฯ

28

0

0

2

0

0

2

3

21

0

0.00

26

92.86

80.03

ประวัติศาสตร์

28

0

2

0

2

0

3

5

16

2

7.14

24

85.71

77.61

หน้าที่พลเมือง

28

0

0

0

0

0

1

3

24

0

0.00

28

100.00

81.80

สุขศึกษา

28

0

0

0

1

5

1

5

16

6

21.43

22

78.57

77.21

พลศึกษา

28

0

0

0

0

0

0

4

24

0

0.00

28

100.00

77.82

ทัศนศิลป์

28

0

0

0

0

0

4

6

18

0

0.00

28

100.00

80.11

ดนตรี/นาฏศิลป์

28

0

0

0

0

3

5

4

16

3

10.71

25

89.29

80.89

การงานอาชีพฯ

28

0

0

0

0

0

0

10

18

0

0.00

28

100.00

80.46

คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

28

0

2

3

0

1

1

9

12

1

3.57

22

78.57

74.18

ภาษาต่างประเทศ

28

0

0

0

0

5

11

5

7

5

17.86

23

82.14

74.57

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

28

0

0

1

3

4

5

6

9

7

25.00

20

71.43

73.36

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

11.67

84.52

76.54

 

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

23

0

1

3

5

5

0

4

5

10

43.48

9

39.13

71.17

คณิตศาสตร์

23

0

0

7

3

2

4

2

5

5

21.74

11

47.83

70.52

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

23

0

0

6

1

0

4

2

10

1

4.35

16

69.57

75.30

วิทยาศาสตร์

23

0

2

1

1

1

5

9

4

2

8.70

18

78.26

74.83

สังคมศึกษาฯ

23

0

1

2

1

2

0

5

12

3

13.04

17

73.91

75.48

ประวัติศาสตร์

23

0

9

0

4

2

7

1

0

6

26.09

8

34.78

64.22

หน้าที่พลเมือง

23

0

0

0

0

3

10

5

5

3

13.04

20

86.96

76.82

สุขศึกษา

23

0

0

0

4

4

5

5

5

8

34.78

15

65.22

74.87

พลศึกษา

23

0

0

0

1

0

2

0

20

1

4.35

22

95.65

83.13

ทัศนศิลป์

23

0

0

0

0

1

3

10

9

1

4.35

22

95.65

78.59

ดนตรี/นาฏศิลป์

23

0

0

0

3

2

5

4

9

5

21.74

18

78.26

77.43

การงานอาชีพฯ

23

0

0

0

0

0

0

4

19

0

0.00

23

100.00

81.78

คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

23

0

1

1

3

2

2

7

7

5

21.74

16

69.57

75.61

ภาษาต่างประเทศ

23

0

1

6

1

3

3

0

9

4

17.39

12

52.17

72.65

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

23

0

0

0

4

1

3

6

9

5

21.74

18

78.26

75.48

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

17.10

71.01

75.19

 

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

25

0

0

1

5

3

5

6

5

8

32.00

16

64.00

71.16

คณิตศาสตร์

25

0

3

2

3

6

2

4

5

9

36.00

11

44.00

65.60

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

25

0

0

0

6

1

5

4

9

7

28.00

18

72.00

73.36

วิทยาศาสตร์

25

0

1

2

4

1

7

4

6

5

20.00

17

68.00

70.10

สังคมศึกษาฯ

25

0

0

0

0

1

6

8

10

1

4.00

24

96.00

77.60

ประวัติศาสตร์

25

0

0

0

0

0

5

13

7

0

0.00

25

100.00

77.60

หน้าที่พลเมือง

25

0

0

0

0

3

9

5

8

3

12.00

22

88.00

75.68

สุขศึกษา

25

0

2

3

8

1

2

3

6

9

36.00

11

44.00

68.00

พลศึกษา

25

0

0

0

3

0

0

0

22

3

12.00

22

88.00

78.96

ทัศนศิลป์

25

0

1

0

0

0

4

11

9

0

0.00

24

96.00

77.08

ดนตรี/นาฏศิลป์

25

0

0

0

3

1

9

6

2

4

16.00

17

68.00

72.05

การงานอาชีพฯ

25

0

0

0

0

0

0

4

21

0

0.00

25

100.00

82.32

คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

25

0

1

1

1

1

6

3

8

2

8.00

17

68.00

74.40

ภาษาต่างประเทศ

25

0

6

2

6

3

2

4

2

9

36.00

8

32.00

64.50

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

25

0

0

0

6

6

3

5

5

12

48.00

13

52.00

72.20

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

19.20

72.00

73.37

 

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

24

0

2

3

3

5

3

4

4

8

33.33

11

45.83

70.87

คณิตศาสตร์

24

0

4

8

1

3

1

3

4

4

16.67

8

33.33

67.08

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

24

0

0

2

10

4

3

2

3

14

58.33

8

33.33

69.54

วิทยาศาสตร์

24

0

4

2

6

6

3

2

1

12

50.00

6

25.00

66.54

สังคมศึกษาฯ

24

0

0

0

0

0

0

15

9

0

0.00

24

100.00

81.25

ประวัติศาสตร์

24

0

0

0

0

0

20

4

0

0

0.00

24

100.00

74.83

หน้าที่พลเมือง

24

0

0

0

1

2

20

1

0

3

12.50

21

87.50

82.13

สุขศึกษา

24

0

0

0

3

3

4

4

10

6

25.00

18

75.00

77.54

พลศึกษา

24

0

0

0

0

3

4

4

13

3

12.50

21

87.50

80.17

ทัศนศิลป์

24

0

0

0

0

6

8

5

5

6

25.00

18

75.00

76.08

ดนตรี/นาฏศิลป์

24

0

1

2

2

2

7

5

5

4

16.67

17

70.83

76.29

การงานอาชีพฯ

24

0

0

0

0

0

11

8

5

0

0.00

24

100.00

77.96

คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

24

0

0

0

0

9

6

1

8

9

37.50

15

62.50

76.00

ภาษาต่างประเทศ

24

0

7

1

8

2

0

0

5

10

41.67

5

20.83

63.00

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

24

0

12

2

2

2

3

1

2

4

16.67

6

25.00

62.63

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

23.06

62.78

73.46

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

20

0

0

0

2

10

1

2

5

12

60.00

8

40.00

71.17

คณิตศาสตร์

20

0

7

2

1

4

3

1

2

5

25.00

6

30.00

70.52

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

20

0

0

6

4

1

3

4

2

5

25.00

9

45.00

75.30

วิทยาศาสตร์

20

0

2

2

3

3

3

3

4

6

30.00

10

50.00

74.83

สังคมศึกษาฯ

20

0

0

0

0

0

1

12

7

0

0.00

20

100.00

77.78

ประวัติศาสตร์

20

0

0

0

0

0

6

9

5

0

0.00

20

100.00

64.22

หน้าที่พลเมือง

20

0

0

2

3

1

10

3

1

4

20.00

14

70.00

76.82

สุขศึกษา

20

0

0

0

2

6

8

1

3

8

40.00

12

60.00

74.87

พลศึกษา

20

0

0

0

2

0

0

0

18

2

10.00

18

90.00

83.13

ทัศนศิลป์

20

0

0

0

0

0

5

5

10

0

0.00

20

100.00

80.26

ดนตรี/นาฏศิลป์

20

0

0

0

4

4

5

6

1

8

40.00

12

60.00

77.43

การงานอาชีพฯ

20

0

0

0

0

0

6

11

3

0

0.00

20

100.00

81.78

คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

20

0

0

0

0

0

1

3

8

0

0.00

12

60.00

75.61

ภาษาต่างประเทศ

20

0

3

3

2

5

0

3

4

7

35.00

7

35.00

72.65

ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม)

20

0

4

0

2

5

4

2

3

7

35.00

9

45.00

75.48

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน

21.33

65.67

75.46

 

   ผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  อำเภอลานสัก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ

จำนวน นร.เข้าสอบ(คน)

จำนวน นร. ที่มีระดับผลการเรียน (คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ  2-2.5

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3-4

คะแนนเฉลี่ย

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ร้อยละ

ภาษาไทย

29

0

4

3

5

8

7

1

1

13

44.83

9

31.03

63.27

คณิตศาสตร์

29

0

12

6

5

1

1

2

2

6

20.69

5

17.24

57.37

วิทยาศาสตร์

29

0

0

0

1

1

3

14

10

2

6.90

27

93.10

75.10

สังคมศึกษาฯ

29

0

0

0

3

4

6

5

11