::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะครู  ดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

              ชื่อ นางสาวโสภา  มุ่งการนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่ 3 ธันวาคม  2555

2.  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       จำนวน     30      คน

                    -  วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี                            จำนวน     -        คน

                   -  วุฒิปริญญาตรี                                    จำนวน     18      คน

                    -  วุฒิปริญญาโท                                    จำนวน     12      คน

 

  ตาราง แสดงข้อมูลด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.60) 

ที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

ปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

1.

นายอรรถพล  ทับบุรี

ครู คศ.3

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

2.

นางภัทรอร  เมืองแสน

ครู คศ.3

คบ.การศึกษาปฐมวัย

3.

นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม

ครู คศ.3

ศศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา

4.

นางสาวนันทา  กุมภา

ครู คศ.3

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

5.

นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์

ครู คศ.2

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

6.

นายอิศวดล  วงษ์ดรมา

ครู คศ.1

คบ.คณิตศาสตร์

7.

นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ

ครู คศ.2

บธ.บ.ระบบสารสนเทศ

8.

นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล

ครู คศ.1

คบ.สังคมศึกษา

9.

นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์

ครู คศ.1

ศศ.ม.หลักสูตรและการสอน

10.

นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล

ครู คศ.1

คบ.การศึกษาปฐมวัย

11.

นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม

ครู คศ.1

ศศ.ม.บริหารการศึกษา

12.

นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ

ครู คศ.1

คบ.วิทยาศาสตร์

13.

นางสาวประมาณ  บุญยัง

ครู คศ.3

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

14.

นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญ

ครู คศ.3

กศ.ม.วิทยาศาสตร์(คณิตศาสตร์)

15.

นางน้ำทิพย์ ยอดดี

ครู คศ.1

คบ.สังคมศึกษา

16.

นายชนัทนันท์  จินดาเลิศ

ครู คศ.1

คบ.ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)

17.

นางสาวณิชาภา  แย้มกุล

ครู คศ.1

กศ.ม.บริหารการศึกษา

18.

นางสาวกมลชนก โคกทอง

ครู คศ.1

คบ.ภาษาไทย

19.

นางสาวจิรนันท์  จิตจง

ครู คศ.1

คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

20.

นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา

ครู คศ.1

ศศ.ม.อาชีวศึกษา

21.

นางสาวศศิธร   ผันผ่อน

ครูผู้ช่วย

คบ.ภาษาอังกฤษ

22.

นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์

ครูผู้ช่วย

คบ.พลศึกษา

23.

นางสาวนภาภัสสร์  รักกสิกรณ์

ครูผู้ช่วย

คบ.การประถมศึกษา

24.

นางรัตนา  ศรีรังสรรค์

ครู คศ.1

คบ.การศึกษาปฐมวัย

25.

นางชนัญชิดา  ครุธพันธ์

ครูผู้ช่วย

ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

26.

นางดุษฎี  สุวรรณ

ครู คศ.3

ศศบ. พลศึกษา

27.

นางสาวอรสา  อักษร

ครูผู้ช่วย

คบ.การศึกษาปฐมวัย

28.

นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์

พนักงานราชการ

คบ.คณิตศาสตร์

29.

นางชฎาภา  รื่นริด

ครูพี่เลี้ยง

คบ.การศึกษาปฐมวัย

30.

นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์

จนท.ธุรการ

คบ.การศึกษาปฐมวัย

 
   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะครู  ดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

              ชื่อ นางสาวโสภา  มุ่งการนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่ 3 ธันวาคม  2555

2.  จำนวนข้าราชการครู                     จำนวน           27      คน

          -  วุฒิปริญญาตรี                    จำนวน           18      คน

          -  วุฒิปริญญาโท                    จำนวน           9       คน

 

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

(ปี)

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิสูงสุด

วิชา เอก

(วิชาเอก ป.ตรี)

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนชั่วโมงอบรม/พัฒนา

1.

นายอรรถพล  ทับบุรี

59

34 ปี

คศ.3

ป.ตรี

การประถมศึกษา

กอท./

ป.1-ป.6

6 ชม.

2.

นางภัทรอร  เมืองแสน

40

18 ปี

คศ.3

ป.ตรี

ปฐมวัย

ป.1/1

12  ชม.

3.

นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม

37

9 ปี

คศ.3

ป.โท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.3/1

24 ชม.

4.

นางสาวนันทา  กุมภา

33

7 ปี

คศ.2

ป.โท

หลักสูตรและ

การสอน (ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ/ป.4-ป.6

18 ชม.

5.

นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์

38

6 ปี

คศ.2

ป.โท

บริหารหารศึกษา

(ภาษาไทย)

ป.2/2

12 ชม.

6.

นายอิศวดล  วงษ์ดรมา

31

5 ปี

คศ.1

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ม.1-ม.3

18 ชม.

7.

นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ

31

6 ปี

คศ.1

ป.โท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์/ม.1-ม.3

42 ชม.

8.

นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล

30

5 ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ป.6-ม.3

24 ชม.

9.

นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์

33

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/

ป.4-ป.6

24 ชม.

10.

นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล

37

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

อ.2

24 ชม.

11.

นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม

33

5 ปี

คศ.1

ป.โท

บริหารหารศึกษา

(ประถมศึกษา)

ป.2/1

24 ชม.

12.

นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ

41

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ชีววิทยา

ป.3/2

วิทย์ (ป.3)

42 ชม.

13

นางสาวประมาณ  บุญยัง

40

17 ปี

คศ.3

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษม.1-ม.3

33 ชม.

14.

นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญ

32

8 ปี

คศ.3

ป.โท

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ป.6,,.2 ม.3

66 ชม.

15.

นางน้ำทิพย์   ยอดดี

35

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาม.1-ม.3

12 ชม.

16.

นายชนัทนันต์   จินดาเลิศ

26

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ดนตรี-นาฏศิลป์

นาฎศิลป์/

ป.1-ม.3

12 ชม.

17.

นางสาวณิชาภา   แย้มกุล

30

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.โท

บริหารการศึกษา

(ภาษาไทย)

ภาษาไทย/

ป.4-ป.6

18 ชม.

18.

นางสาวกมลชนก  โคกทอง

 

25

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ม.1-ม.3

30 ชม.

19.

นางสาวจิรนันท์   จิตจง

43

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ม.1-ม.3

36 ชม.

20.

นายวชิรกฤษฏ์   วาสนา

31

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.โท

อาชีวศึกษา (ศิลปกรรม)

ศิลปะ/

ป.1-ม.3

6 ชม.

21.

นางสาววารุณี   ศรีใจ

26

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ป.4 –ป.6

36 ชม.

22.

นางดุษฎี   สุวรรณ

44

15 ปี

คศ.2

ป.ตรี

พลศึกษา

ป.2/2

18 ชม.

23.

นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์

50

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

พลศึกษา

สุขศึกษา

/พลศึกษา

ป.1-ม.3

6 ชม.

24.

นางชนัญชิดา   บูรณพันธ์

38

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร์ (ป.6 -ม.1)

คณิตศาสตร์

(ป.4)

78 ชม.

25.

นางสาวนภาภัสสร์ รักกสิกรณ์

48

6 เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ประถมศึกษา

ป.1/2

18 ชม.

26.

นางสาวศศิธร ผันผ่อน

24

6 เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ป.3-ป.4

114 ชม.

27.

นางรัตนา  ศรีรังสรรค์

34

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย อ.1

20 ชม.

 

ครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ

 

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1.

นางสาวอนัญญา เกษศิลป์

25

1 ปี

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

ป.4-ป.6

งบประมาณ

2.

นางชฎาภา  รื่นริด

39

5  ปี

ป.ตรี

ปฐมวัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

งบประมาณ

3.

นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์

36

11  ปี

ป.ตรี

ปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

 
   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะครู  ดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

              ชื่อ นางสาวโสภา  มุ่งการนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่ 3 ธันวาคม  2555

2.  จำนวนข้าราชการครู                                    จำนวน                   27           คน

                -  วุฒิปริญญาตรี                                  จำนวน                   21           คน

                -  วุฒิปริญญาโท                                  จำนวน                   6            คน

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1.

นายอรรถพล  ทับบุรี

58

33 ปี

คศ.3

ป.ตรี

การประถมศึกษา

กอท./

ป.1-ป.6

2 ครั้ง/ 16 ชม.

2.

นางภัทรอร  เมืองแสน

39

17 ปี

คศ.3

ป.ตรี

ปฐมวัย

ป.1/1

5 ครั้ง/ 40 ชม.

3.

นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม

36

8 ปี

คศ.3

ป.ตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ป.3/1

3 ครั้ง/ 30 ชม.

4.

นางสาวนันทา  กุมภา

31

5 ปี

คศ.1

ป.โท

หลักสูตรและ

การสอน

ภาษาอังกฤษ/ป.4-ป.6

3 ครั้ง/ 24 ชม.

5.

นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์

37

5 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ภาษาไทย

ป.2/2

3 ครั้ง/ 24 ชม.

6.

นายอิศวดล  วงษ์ดรมา

30

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ม.1-ม.3

2 ครั้ง/ 16 ชม.

7.

นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ

30

5 ปี

คศ.1

ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์/ม.1-ม.3

3 ครั้ง/ 40 ชม.

8.

นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล

29

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ป.6-ม.3

4 ครั้ง/ 30 ชม.

9.

นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์

32

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/

ป.4-ป.6

5 ครั้ง/ 40 ชม.

10.

นางสาวศิริวรรณพันธากุล

36

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

อ.2

3 ครั้ง/ 24 ชม.

11.

นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม

29

3 ปี

คศ.1

ป.โท

การประถมศึกษา

ป.2/1

3 ครั้ง/ 24 ชม.

12.

นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ

40

2 ปี

คศ.1

ป.ตรี

การประถมศึกษา

ป.3/2

1 ครั้ง/ 8ชม.

13.

นางสาวประมาณ  บุญยัง

39

16 ปี

คศ.3

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ม.1-ม.3

2 ครั้ง/ 16 ชม.

14.

นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญ

31

7ปี

คศ.2

ป.โท

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ม.1-ม.3

5 ครั้ง/ 40 ชม.

15.

นางน้ำทิพย์   ยอดดี

34

3ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาม.1-ม.3

3 ครั้ง/ 24 ชม.

16.

นายชนัทนันท์   จินดาเลิศ

25

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ดนตรี-นาฏศิลป์

นาฎศิลป์/

ป.1-ม.3

1 ครั้ง/ 8 ชม.

17.

นางสาวณิชาภา   แย้มกุล

28

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.โท

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ป.4-ป.6

1 ครั้ง/ 24ชม.

18.

นางสาวกมลชนก  โคกทอง

24

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย/

ม.1-ม.3

2 ครั้ง/ 40 ชม.

19.

นางสาวจิรนันท์   จิตจง

42

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์/ม.1-ม.3

3 ครั้ง/ 24 ชม.

20.

นายวชิรกฤษฏ์   วาสนา

30

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.โท

ศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์

ศิลปะ/

ป.1-ม.3

1  ครั้ง/ 8 ชม.

21.

นางสาววารุณี   ศรีใจ

25

6เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษาม.1-ม.3

1  ครั้ง/ 8 ชม.

22.

นางดุษฎี   สุวรรณ

43

14 ปี

คศ.2

ป.ตรี

พลศึกษา

สุขศึกษา/

ป.1-ม.3

-

23.

นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต์

49

1เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

พลศึกษา

-

-

24.

นางชนัญชิดา   บูรณพันธ์

37

1เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ชีววิทยา

-

-

25.

นาวสาวรัตนา  ศรีรังสรรค์

 

 

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ปฐมวัย

อนุบาล 1

 

26.

นาวสาวนภาภัสส์ รักกสิกรณ์

 

 

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ประถมศึกษา

ป.1

 

27.

นางสาวศศิธร  ผันผ่อน

 

 

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ป.3-5

 

 

 

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1.

น.ส.อนัญญา  เกษศิลป์

24

1 ปี

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/ป.4-ป.6

งบประมาณ

2.

นางสาวกรรณิกา  คำเวิน

27

3  ปี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

ป.1/2

งบประมาณ

3.

นางชฎาภา  รื่นริด

38

4  ปี

ม.6

-

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

งบประมาณ

4.

นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์

34

9  ปี

ป.ตรี

ปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะครู  ดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

              ชื่อ นางสาวโสภา  มุ่งการนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  วันที่ 3 ธันวาคม  2555

2.  จำนวนข้าราชการครู                                    จำนวน                   16           คน

                -  วุฒิปริญญาตรี                                  จำนวน                   13           คน

                -  วุฒิปริญญาโท                                  จำนวน                   2            คน

ครูประจำการ

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายอรรถพล  ทับบุรี

58

33 ปี

คศ.3

ป.ตรี

การประถมศึกษา

ศิลปะ/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

2

นางภัทรอร  เมืองแสน

39

17 ปี

คศ.3

ป.ตรี

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

3

นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม

36

8  ปี

คศ.3

ป.ตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

10ครั้ง/20 ชม.

4

นางสาวนันทา  กุมภา

32

5  ปี

คศ.1

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

5

นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์

37

5  ปี

คศ.1

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

6

นายอิศวดล  วงษ์ดรมา

30

4  ปี

คศ.1

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา

10ครั้ง/20 ชม.

7

นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ

29

4  ปี

คศ.1

ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

8

นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล

28

4  ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

9

นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์

32

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

10

นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล

35

3  ปี

คศ.1

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

10 ครั้ง/20 ชม.

11

นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม

28

3  ปี

คศ.1

ป.โท

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

12

 

นางสาวพรรณิภา  จบศรี

26

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/มัธยมศึกษา

-

13

นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ

38

1 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

การประถมศึกษา

ประถมศึกษา

 

-

ครูประจำการ (ต่อ)

 

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

14

นางสาวพิมพ์ทิพย์  ปัญญาบุญ

25

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

10 ครั้ง/20 ชม.

15

นางสาวประมาณ  บุญยัง

38

14 ปี

คศ.2

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/มัธยมศึกษา

-

17

นางน้ำทิพย์ ยอดดี

33

2 ปี

คศ.2

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/มัธยมศึกษา

 

18

นายชนัทนันท์  จินดาเลิศ

24

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ดนตรีไทย

ดนตรีไทย/ทุกระดับชั้น

 

19

นางสาวณิชาภา  แย้มกุล

28

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ประถมศึกษา

 

20

นางสาวกมลชนก โคกทอง

23

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย/มัธยมศึกษา

 

21

นางสาวจิรนันท์  จิตจง

40

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์/มัธยมศึกษา

 

22

นายวชิรกฤษฎ์  วาสนา

29

-

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ศิลปกรรม

ศิลปศึกษา

 

 

ครูอัตราจ้าง

 

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นายอำนาจ  ภู่ทอง

29

9 ปี

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

2

นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง

35

7  ปี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

3

นางสาวกรรณิกา  คำเวิน

26

2  ปี

ป.ตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

4

นางชฎาภา  รื่นริด

38

3  ปี

ม.6

-

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

งบประมาณ

5

นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์

34

9  ปี

ป.ตรี

ปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

 

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลครูและบุคลากร   ปีการศึกษา 2556

                รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและคณะครู  ดังนี้

1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

              ชื่อ นางสาวโสภา  มุ่งการนา  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

วันที่ 3 ธันวาคม  2555

2.  จำนวนข้าราชการครู                                    จำนวน                   16           คน

                -  วุฒิปริญญาตรี                                  จำนวน                   13           คน

                -  วุฒิปริญญาโท                                  จำนวน                   2            คน

ครูประจำการ

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายอรรถพล  ทับบุรี

57

32 ปี

คศ.3

ป.ตรี

การประถมศึกษา

ศิลปะ/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

2

นางภัทรอร  เมืองแสน

38

16ปี

คศ.3

ป.ตรี

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

3

นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม

35

7 ปี

คศ.3

ป.ตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

10ครั้ง/20 ชม.

4

นางสาวนันทา  กุมภา

31

4 ปี

คศ.1

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

5

นางยุพดี อร่ามสวัสดิ์วงษ์

36

4 ปี

คศ.1

ป.ตรี

ภาษาไทย

ภาษาไทย/ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

6

นายอิศวดล  วงษ์ดรมา

29

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา

10ครั้ง/20 ชม.

7

นางสาวจิราวรรณ  ไหวกลับ

28

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

8

นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล

27

3 ปี

คศ.1

ป.ตรี

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

9

นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์

31

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์/มัธยมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

10

นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล

35

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

10 ครั้ง/20 ชม.

11

นางสาวจันทร์จิรา  สุระดม

28

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.โท

การประถมศึกษา

ประถมศึกษา

10 ครั้ง/20 ชม.

12

 

นางสาวพรรณิภา  จบศรี

24

8 เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/มัธยมศึกษา

-

13

นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ

37

3 เดือน

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

การประถมศึกษา

ประถมศึกษา

-

14

นางสาวพิมพ์ทิพย์  ปัญญาบุญ

25

2 ปี

ครูผู้ช่วย

ป.ตรี

ปฐมวัย

ปฐมวัย

10 ครั้ง/20 ชม.

15

นางสาวประมาณ  บุญยัง

38

14ปี9เดือน

คศ.2

 

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/มัธยมศึกษา

-

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

จ้างด้วยเงิน

1

นายอำนาจ  ภู่ทอง

28

8  ปี

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

2

นางสาวสุดารัตน์  อ้นแดง

34

6  ปี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

3

นางสาวกรรณิกา  คำเวิน

25

2  ปี

ป.ตรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์/ประถมศึกษา

งบประมาณ

4

นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค

24

1

ป.ตรี

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา

งบประมาณ

5

นางชฎาภา  รื่นริด

37

3  ปี

ม.6

-

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

งบประมาณ

6

นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ์

34

9  ปี

ป.ตรี

ปฐมวัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งบประมาณ

 

 

  
Untitled Documentออนไลน์  3  คน