::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
 

โครงสร้างของหลักสูตรปีการศึกษา  2560

 

โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

จำนวนชั่วโมงเรียนเฉลี่ยต่อปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา /

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

120

120

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

120

120

120

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

120

120

120

   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

40*

40*

40*

80

80

80

120

120

120

ประวัติศาสตร์

40*

40*

40*

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

30*

30*

30*

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

30*

30*

30*

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20*

20*

20*

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

200

200

200

80

80

80

120

120

120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

880

880

880

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

120

120

120

- รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

-

80

80

80

    หน้าที่พลเมือง

40

40

40

40

40

40

40

40

40

    คอมพิวเตอร์

-

-

-

-

-

-

40

40

40

    ภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

-

-

40

40

40

รวมเวลาเรียน ( เพิ่มเติม )

40

40

40

40

40

40

200

200

200

- กิจกรรมเพิ่มเวลารู้

บูรณาการ

บูรณาการ

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,200

1,200

1,200

 

หมายเหตุ  * จัดบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกันตามความสอดคล้องของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ปีการศึกษา  2559

 

          โรงเรียนบ้านห้วยเปล้าจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย

ระดับชั้น

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปํญญา

รวม

อนุบาลศึกษาปีที่1

200

100

100

280

680

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

200

100

100

280

680

 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา /

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ / รายวิชา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

120

120

120

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

120

120

120

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

120

120

120

     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

120

120

120

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

120

120

120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

880

880

880

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

120

120

120

- รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    คณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

-

80

80

80

   * หน้าที่พลเมือง

40

40

40

40

40

40

40

40

40

    คอมพิวเตอร์

40

40

40

40

40

40

40

40

40

    ภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

-

-

40

40

40

รวมเวลาเรียน ( เพิ่มเติม )

80

80

80

80

80

80

200

200

200

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,200

1,200

1,200

 

โครงสร้างของหลักสูตร

                โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า  ปีการศึกษา  2557

 

                 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

                โรงเรียนบ้านห้วยเปล้าจัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย

ระดับชั้น

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์และจิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปํญญา

รวม

อนุบาลศึกษาปีที่1

200

100

100

280

680

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

200

100

100

280

680

 

 

ระดับประถมศึกษา

ระดับชั้น

เวลาเรียน ( ชั่วโมง : ปีการศึกษา )

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพละ

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

200

200

80

80

80

80

40

40

40

120

40

1,000

.2

200

200

80

80

80

80

40

40

40

120

40

1,000

.3

200

200

80

80

80

80

40

40

40

120

40

1,000

ป.4

160

160

80

80

80

80

80

80

40

120

40

1,000

ป.5

160

160

80

80

80

80

80

80

40

120

40

1,000

ป.6

160

160

80

80

80

80

80

80

40

120

40

1,000

·         จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,000ชั่วโมง

·         แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ อ่านคล่องเขียนคล่อง 

คิดเลขเป็น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้น

เวลาเรียน ( ชั่วโมง : ปีการศึกษา )

รวม

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

สุขศึกษาและพละ

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่มเติม

.1

120

120

120

120

80

80

80

120

40

120

200

1,200

.2

120

120

120

120

80

80

80

120

40

120

200

1,200

.3

120

120

120

120

80

80

80

120

40

120

200

1,200

 

·         จำนวนชั่วโมงที่จัดให้กับนักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,200 ชั่วโมง

·         แผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์

     

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

                        ข้อมูลอาคารสถานที่

          -  อาคารเรียนจำนวน 4   หลัง

                        -  อาคารประกอบจำนวน  4 หลัง

                        -  ส้วม  7   หลัง

                        -  สนามฟุตบอล 1 สนาม

                        -  สนามบาสเก็ตบอล 1  สนาม

                        -  บ้านพักครู  4  หลัง

                        -  โรงอาหาร  1  หลัง

                        -  ห้องประชุม  2   หลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  
Untitled Documentออนไลน์  3  คน