::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
   

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (ณ  วันที่ 31  มีนาคม 2560)

          จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  555 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ค่าเฉลี่ย

ต่อห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล ปีที่ 1

1

13

15

28

28

อนุบาล ปีที่ 2

2

33

21

54

27

รวม

3

46

36

82

 

ประถมศึกษา ปีที่ 1

2

34

19

53

27

ประถมศึกษา ปีที่ 2

2

31

29

60

30

ประถมศึกษา ปีที่ 3

2

21

23

44

22

ประถมศึกษา ปีที่ 4

2

27

22

49

25

ประถมศึกษา ปีที่ 5

2

42

20

62

31

ประถมศึกษา ปีที่ 6

2

33

26

59

30

รวม

12

188

139

327

 

มัธยมศึกษา ปีที่ 1

2

20

33

53

27

มัธยมศึกษา ปีที่ 2

2

24

29

53

27

มัธยมศึกษา ปีที่ 3

2

28

12

40

20

รวม

6

72

74

146

 

รวมทั้งสิ้น

21

306

249

555

 

                                                                                                                                                                                               

            ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มีนักเรียนที่เรียนจบในปีการศึกษา 2559

เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

                  2.1 นักเรียนที่เรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 58 คน เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน
58  คน คิดเป็นร้อยละ 100

                 2.2 นักเรียนที่เรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  37  คน เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 97.30 ไม่ศึกษาต่อ จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.70

 
   

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (ณ  วันที่ 31  มีนาคม 2559)

          1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  268 คน

          2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  576 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

1

33

23

56

56

อ.2

1

36

21

57

55

รวม

2

69

44

113

 

.1

2

28

32

60

30

ป.2

2

22

24

46

23

ป.3

2

26

25

51

26

ป.4

2

41

18

59

30

ป.5

2

31

27

58

29

ป.6

2

20

38

58

29

รวม

12

138

164

332

 

ม.1

2

22

30

52

26

ม.2

2

29

11

40

20

ม.3

2

21

23

44

22

รวม

6

72

64

136

 

รวมทั้งหมด

20

307

269

576

 

                                                                                                                                                                                               

          3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  570  คน คิดเป็นร้อยละ  98.95

          4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย   559  คน คิดเป็นร้อยละ  97.04

          5)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  41  คน   คิดเป็นร้อยละ  7.12

          6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   4  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.69

          7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  14 คน   คิดเป็นร้อยละ  2.43

          8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  26  คน   คิดเป็นร้อยละ  4.51

          9) จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  0

          10) สถิติการขาดเรียน  -  คน   คิดเป็นร้อยละ  0

          11) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น   24  คน   คิดเป็นร้อยละ 4.16

          12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

               .2               จำนวน    55    คน   คิดเป็นร้อยละ  100

                   .6              จำนวน    58   คน   คิดเป็นร้อยละ  98.30

               .3            จำนวน    44   คน  คิดเป็นร้อยละ  97.72

          13) อัตราส่วนครู : นักเรียน        =        1 : 18

          14) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 

576  คน  คิดเป็นร้อยละ 100

          15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   576  คน 

คิดเป็นร้อยละ  100

          16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน   576 คน 

คิดเป็นร้อยละ  100

          17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

 576  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

          18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 527  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.49

          19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา  549 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.31

          20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  576 คน  คิดเป็นร้อยละ  100

 
   

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 (ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559)

                1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  268 คน

                2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  600  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน              

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

1

32

22

54

54

อ.2

1

36

21

57

57

รวม

2

68

43

111

 

.1

2

27

32

59

29

ป.2

2

23

25

48

24

ป.3

2

25

26

51

25

ป.4

2

41

19

60

30

ป.5

2

32

      27

59

29

ป.6

2

24

37

61

30

รวม

12

172

166

338

 

ม.1

2

23

33

56

28

ม.2

2

35

11

46

23

ม.3

1

24

25

49

24

รวม

5

82

69

151

 

รวมทั้งหมด

19

322

278

600

 

 

ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (ณ วันท ี่10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  268คน

                2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  594คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

1

35

22

57

57

อ.2

1

28

29

57

57

รวม

2

63

51

114

 

.1

2

23

27

50

25

ป.2

2

26

26

52

26

ป.3

2

40

20

60

30

ป.4

2

34

28

62

31

ป.5

2

23

39

62

31

ป.6

2

25

35

60

30

รวม

12

171

175

346

 

ม.1

2

35

15

50

25

ม.2

2

28

25

53

26

ม.3

1

14

17

31

31

รวม

5

77

57

134

 

รวมทั้งหมด

19

311

283

594

 

 

                3)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  497คนคิดเป็นร้อยละ83.67

                4)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย462คนคิดเป็นร้อยละ77.77

                5)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม46คน   คิดเป็นร้อยละ 7.74

                6)    จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ132คน  คิดเป็นร้อยละ22.22

                7)    จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ151คน  คิดเป็นร้อยละ  25.42

                8)    จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ313คน  คิดเป็นร้อยละ52.69

                9)    จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)  3คน   คิดเป็นร้อยละ0.50

                10) สถิติการขาดเรียน-คน  คิดเป็นร้อยละ-

                11)จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น   22คน  คิดเป็นร้อยละ3.70

                12) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

                        .2      จำนวน57    คน   คิดเป็นร้อยละ100

                                     .6จำนวน59คน   คิดเป็นร้อยละ  100

                         .3จำนวน    28   คน  คิดเป็นร้อยละ90.32

                13) อัตราส่วนครู : นักเรียน              =             1:19

                14)จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ

446คน  คิดเป็นร้อยละ 75.08

                15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง462คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.78

                16) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 366คน 

คิดเป็นร้อยละ 61.61

                17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา

432 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.72

                18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ321คน  คิดเป็นร้อยละ  54.04

                19)จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา 449คน  คิดเป็นร้อยละ75.59

                20)จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา473 คน  คิดเป็นร้อยละ  79.63

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

2

36

20

56

28

อ.2

2

26

31

57

29

รวม

4

62

51

113

 

ป.1

2

23

26

49

25

ป.2

2

26

25

51

26

ป.3

2

40

16

56

28

ป.4

2

33

28

61

31

ป.5

2

24

37

61

31

ป.6

2

25

35

60

30

รวม

12

171

167

338

 

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ต่อ)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

2

35

16

51

26

ม.2

1

28

27

55

28

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.3

1

15

17

32

32

รวม

4

58

59

 117

 

รวมทั้งหมด

19

305

284

589

 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2556

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

2

28

31

59

30

อ.2

2

21

25

46

23

อ.3 (เอกชน)

-

-

-

-

-

รวม

4

49

56

105

 

ป.1

2

32

26

58

29

ป.2

2

41

22

63

32

ป.3

2

35

29

64

32

ป.4

2

26

38

64

32

ป.5

2

30

35

65

33

ป.6

2

34

19

53

27

 

 

 

 

 

 

รวม

12

198

169

367

 

 

1)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ต่อ)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

2

29

27

56

28

ม.2

1

20

20

40

40

ม.3

1

9

12

21

21

รวม

4

58

59

 117

 

รวมทั้งหมด

19

305

284

589

 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้

1)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

อ.1

2

22

27

49

25

อ.2

3

30

24

54

18

อ.3 (เอกชน)

-

-

-

-

-

รวม

5

52

51

103

 

ป.1

2

44

24

68

34

ป.2

2

35

24

59

30

ป.3

2

27

39

66

33

ป.4

2

24

36

60

30

ป.5

2

33

22

55

28

ป.6

2

35

34

69

35

รวม

12

198

179

377

 

 

1)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ต่อ)

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

เฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

ม.1

1

21

17

38

38

ม.2

1

10

13

23

23

ม.3

1

16

21

37

37

รวม

3

47

51

 98

 

รวมทั้งหมด

19

297

281

578

 

 

                2)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  17   คน คิดเป็นร้อยละ 2.94

                3)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  8  คน คิดเป็นร้อยละ  1.38

                4)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   32  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.54

                5)    จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ   30  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.19

                6)    จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ  5  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.86

                7)    จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   3  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.51

                8)    จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   6  คน   คิดเป็นร้อยละ  1.04

                9) สถิติการขาดเรียน  0  คน   คิดเป็นร้อยละ  0

                10) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น   5  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.86

                11) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

                         .2 (อ.3-สช.)                        จำนวน  103  คน      คิดเป็นร้อยละ  100

                                     .6                                          จำนวน     69  คน   คิดเป็นร้อยละ  100

                         .3                                           จำนวน   37  คน                 คิดเป็นร้อยละ 100 

                12) อัตราส่วนครู : นักเรียน =  1 : 30.42

                13) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ 578 คน   คิดเป็นร้อยละ 100

                14) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง   578  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

                15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน  578  คน  คิดเป็นร้อยละ  100

                16) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา 475  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.18  

                17) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างสม่ำเสมอ 475 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.18

                18) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  475 คน  คิดเป็นร้อยละ  82.18

                19) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 475 คน  คิดเป็นร้อยละ  82.18

 
  
Untitled Documentออนไลน์  4  คน