::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 

 

 

สภาพชุมชนโดยรวม

 

        1)สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะนอกเขตเทศบาล  มีประชากรประมาณ  1,555คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่

                1. วัดห้วยเปล้า 

                2. องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ 

                3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระบำ

        อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟและบายศรีสู่ขวัญ

                        2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  30,000 บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4-6คน

        3)โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน

        โอกาส  อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  อ่างเก็บน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา  อยู่ใกล้บริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                    ข้อจำกัด  ฐานะผู้ปกครองมีฐานะยากจน  และมีการย้ายถิ่นฐานบ่อยครั้ง

 

   

  
Untitled Documentออนไลน์  2  คน