::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     

 
 
   
           ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยเปล้า ที่ตั้ง 300 หมู่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2  
โทร 089-9570815  โทรสาร  -   e-mail -  website : www.bhpsch.com   
Facebook : https://www.facebook.com/bhpsch (โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า)
       เนื้อที่  21  ไร่  91  ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ       หมู่ 6  บ้านห้วยเปล้า  ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
                                หมู่ 17  บ้านพรเจริญ  ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
                                หมู่ 19  บ้านใหม่สามัคคี  ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
           เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับก่อนประถมศึกษา มี 2 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา  มี 12 ห้องเรียน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 5 ห้องเรียน

  
Untitled Documentออนไลน์  2  คน