::: โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
   
 
 
     
 Untitled Document 
 ::: พระบรมราโชวาท:::
"...ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปรกติหรือปัญหาใดๆเกิด ขึ้น เราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและ ร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไข ด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการ และด้วยความบริสุทธิ์ จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไป เพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดย สวัสดี..."  

 ::: ประกาศผลการเรียน 2563 ภาคเรียนที่ 1 :::
 

 ::: วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
 

 ::: ข่าวสารประชาสัมพันธ์ :::
Untitled Document

 

 ::: ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::

Untitled Document


 

 ::: มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านห้วยเปล้า :::
 


Untitled Documentออนไลน์  1  คน